Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2015

bodzionka
8063 4f68
Reposted fromosaki osaki viamefir mefir
bodzionka
Reposted frompzyko pzyko viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
bodzionka
Reposted fromkocikapuc kocikapuc viamefir mefir
bodzionka
6098 6725
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viamefir mefir
bodzionka
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viapsychoza psychoza
Reposted fromnudes nudes viapsychoza psychoza
bodzionka
4720 1d14
Reposted fromIriss Iriss viaquiethope quiethope
bodzionka
Im więcej się wie, tym częściej się milczy
— J. Carroll
Reposted frommrrru mrrru viacaligula caligula
9811 0c92
bodzionka
5803 ed57 500
bodzionka
bodzionka
8569 7840 500
Reposted fromIriss Iriss viaaggape aggape
bodzionka
bodzionka
Gdy masz szesnaście lat,odruchowo pijesz tanie wina w parku,w którym zgubiłeś się w dzieciństwie.Jakbyś chciał mu udowodnić,że go pokonałeś,że znasz go na wylot;upijasz się,pokazując mu-hej,mogę zgubić się sam w sobie,ale nie tutaj,w tobie,na pewno znajdę drogę.I pewnie gdy jesteś koło trzydziestki,w identycznym odruchu w drodze do roboty przejeżdżasz obok mieszkania pierwszej dziewczyny,którą dymałeś,Za każdym razem chcąc się zatrzymać,wysiąść,przewinąć kasetę z czasem,iść do niej i tym razem zrobić to naprawdę dobrze.Tak,żeby podrapała Ci plecy,a nie tak jak wtedy,starała się uśmiechać,w ogóle nie wiedząc co Ci powiedzieć.
— Jakub Żulczyk-Radio Armageddon
6081 541f 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk
3401 5d19 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk
3401 5d19 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk
3391 12b7
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk
9998 3eab
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl